FAQs Complain Problems

७६/७७

नीति तथा कार्यक्रम आ व २०७७/७८

लकडाउन सुरु भए देखी हालसम्मको खर्चको विवरण

दस्तावेज: 

खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन विशेष कार्यक्रम प्रस्ताव आब्हानको सूचना

दस्तावेज: 

खरिद कारबाही रद्ध गरी पुन शिलबन्धदी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना ।

दस्तावेज: