FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

विधुतीय बोलपत्र आब्हान समबन्धी सूचना

दस्तावेज: 

प्रशासनिक भवन निर्माणको विद्युतिय बोलपत्र आशयको सूचना ।

स्यानीटरी प्याड खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

दस्तावेज: 

नगरपालिकाकाो प्रशासनिक भवन निर्माण सम्बन्धी विधुतिय बोलपत्र आव्हानको सूचना

दस्तावेज: