FAQs Complain Problems

मृत्युदर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रमाण पुगेमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानिय पन्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिन भित्र निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

१. सुचना फारम २. मृतकको नागरिकता र सुचना दिन आउनेको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ३. अविवाहितको हकमा वा नागरिकता नभएको हकमा सर्जिमन पत्र
सम्बन्ध विच्छेद